AMAVET Edovacesta.cz SPDev.cz NEXTtwenties.cz AMAVET Šumperk Robo club Eda Shop
SPDev - Strana
Pozitivních DEViací


  
 
 
 
 
počítadlo.abz.cz
Rychlý výběr:  
Aktuální sdělení - nepřehlédněte !
Program strany - vize
01. březen 2015  

 • Inicializovat zpracování analýzy období posledních dvaceti let a na tomto zpracování se aktivně podílet. Cílem této analýzy je rozkódovat chyby a příčiny současného zaostávání naší ekonomiky, se zaměřením na ztrátu konkurenceschopnosti a růstu v podmínkách rozvoje nových technologií.
 • Mapovat zbytky či nové zárodky úspěšných tvůrčích, vývojových, realizačních a výrobních aktivit, které jsou výhledově schopné kladné výsledky pozitivní deviace udržet a dále rozvíjet, a to v horizontu roku 2020.
 • Analyzovat, zobecňovat a zkoumat podmínky, které pomáhají vzniku a rozvoji těchto pozitivních deviací s cílem tyto podmínky maximálně zlepšovat a vytvářet další prvky této podnikatelské atmosféry umožňující, aby se tyto ostrůvky slévaly do větších ostrovů a v roce 2020 tvořily základ naší ekonomiky.
 • S maximálním důrazem se přitom budeme zaměřovat na vzdělávací systém a celý vzdělávací proces s cílem podpořit kladné prvky současného systému. V tomto smyslu se zaměříme na nové formy vzdělávání, e-learningu a především na systém celoživotního vzdělávání s velkým důrazem nejen na získávání základních a odborných znalostí, ale také dovedností a na možnosti získávání praxe v úspěšných firmách a organizacích.
 • Budeme se zaměřovat na moderní formy zaměstnávání pracovníků, inicializovat vznik nové legislativy umožňující různé formy distančního zaměstnávání a virtuálních pracovních poměrů a na možnost tyto nové formy vzájemně kombinovat. Budeme podporovat myšlenky a aktivity týkající se svobodné práce. Pro obtížně zaměstnatelné občany budeme hledat nové formy zaměstnávání, tak aby lépe odpovídaly jejich schopnostem, možnostem a jejich přirozenému naturelu.
 • Budeme vytvářet zcela nové příležitosti pro talentovanou mládež a pro děti zajímající se o robotiku, výzkum a kreativní tvorbu. Chceme inicializovat zřetelnou explozi dětských technických soutěží a akcí podporujících tvořivost a technické myšlení.
 • Budeme prosazovat, aby se ve školství podporovaly všechny moderní výukové metody, e-learning, používání tabletů a počítačů s možností učit děti, které nemohou být přímo ve škole přítomny, a děti, které vyžadují speciální přístupy a způsoby výuky.
 • Pro talentovanou mládež, která ukončila základní vzdělání nebo odbornou školu či absolvovala úspěšně maturitu a nemá ambice pokračovat na vysoké škole, zajistit hladký přechod do stavu, kdy může úspěšně nastoupit do zaměstnání. Tedy podporovat vznik moderního hi-tech učňovství, spojeného zároveň s praxí. Chceme, aby si zaměstnavatelé mohli budoucí prvozaměstnance vybírat již v průběhu této výuky, aby je případně mohli podporovat a směrovat jejich dovednosti ke svým potřebám a požadavkům. Chceme inicializovat něco jako trh, aukce, schopné mládeže, kde by to byli zaměstnavatelé, kteří by se prali o žadatele a ne naopak.
 • Budeme podporovat vznik nových technologických center, farem, víkendových farem a center IT siting, které by upoutaly neukotvenou mládež a snížily tak pravděpodobnost, že se nechá svést na cestu nicnedělání, případně drog a dalších kriminálních činností.
 • Zaměříme se na vytvoření, s pomocí technologických center, IT farem a specializovaných farem, například Chem farem, nový, sdílený systém aplikovaného výzkumu, protože většina malých firem o svá vývojová centra už dávno přišla. Tato výzkumná centra budou propojena s dodavateli progresivních součástek a komponentů, s dodavateli software a dalšími subjekty, které tvoří množinu dodavatelů nutných pro tvorbu konečných hi-tech produktů. Všechna tato propojení budou multidisciplinární, mezinárodní, reálná i virtuální a budou tvořit síťový systém téměř podobný Facebooku.
 • Budeme podporovat moderní výrobu, která pracuje se systémem Rapid product development, Rapid prototyping, Rapid tooling a dalšími moderními nástroji výroby. Tomuto systému výroby se musí přizpůsobit i systém vzdělávání, a to od 6. třídy základních škol.
 • Budeme maximálně propagovat využívání výměnných pobytů mládeže a pracovníků za účelem získávání praxe, vzdělávání a především získávání dovedností. Vše by přitom mělo být zacíleno na přínos těchto pobytů ke zkvalitňování našeho vývoje a výroby se zaměřením na konkurenceschopnost, inovace a myšlenkové predátorství našich lidí.
 • Nebudeme se však vyhýbat žádným jiným problémům naší společnosti, zdánlivě s návratem konkurenceschopnosti české ekonomiky nesouvisejícím. Mzdy, doprava, bydlení, zdravotní péče, systém předškolní péče o děti, kultura, média, zábava a celé spektrum služeb, to vše musí vytvářet kvalitní podmínky pro život v České republice. Jinak naše děti technicky připravíme pro budoucí zaměstnání a ony s těmi znalostmi vyrazí do světa. Nejsme proti tomu, aby naše děti pracovaly v zahraničí, jde ale o to, že ty, kdo jsou nyní v produktivním věku, musí někdo zabezpečit, až zestárnou. Proto naopak uvítáme, když se k nám podaří přilákat talentované lidi ze zahraničí.
 • *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
  Těm, kteří považují současné politické hrátky za přechodný jev a myslí především na budoucnost svých dětí
  21. prosinec 2014  

     Také máte pocit, že současné politické strany se málo věnují rozvoji IT, hi-tech technologií a nových trendů v oblasti vědy a techniky s dopadem do výroby? Že naše země v těchto oborech zaostává za nejrozvinutějšími státy světa?
     Věda a technika na té nejvyšší úrovni ovšem často předznamenávají budoucí úspěch každé země v globálním světě, stávají se měřítkem jejího ocenění a přispívají k rozvoji dalších odvětví společenského života.
     Naše země v konkurenci nejvyspělejších států nepropadá, ale rozhodně ani nevzkvétá. Přitom právě jednotlivé české ruce a jednotlivé české mozky se ve světě mnohdy těší skvělé pověsti. Je třeba posunout se dál, výš a razantně kupředu.
     Nově vznikající Strana pozitivních deviací si klade za cíl prosadit právě tyto neprávem opomíjené hodnoty. Rozvoj moderních technologií považujeme za jeden z klíčových kroků k znovunastolení konkurenceschopnosti České republiky v globálním světě.
  Máme potenciál se poměřovat s těmi nejlepšími! Jen musíme našim kreativním, mladým lidem poskytnout dostatečný prostor, kvalitní podmínky a dobré zázemí. A také jim pomáhat vyrábět to, co oni vymyslí. A začít musíme už tam, kde se geniální mozky budoucnosti rodí: ve školách, školních kroužcích i zájmových organizacích.
     Nejsme politickou stranou, která se bude hašteřit se soupeři na levici či pravici. Nehodláme se účastnit nikdy nekončících půtek, mnohdy o neuchopitelné detaily. Neusilujeme o výnosné posty v parlamentu, Senátu a vládě. Naším cílem je všemi dostupnými prostředky podporovat rozvoj technologií 21. století a jejich začleněné do každodenního života naší země.
     Pokud budeme úspěšní, Česká republika se bude opět nenápadně, ale bez ustání posouvat mezi elitu světového společenství. A v zemi, která začne prosperovat ekonomicky, bude mnohem snazší prosazovat i programy sociální, občanské či kulturní. A co je důležité - opět budeme moci svobodně rozhodovat o tom, kde, co a pro koho, se v naší zemi bude vyrábět nebo stavět.
     Na těchto stránkách budete průběžně nalézat naše názory a návrhy cest, kterými by se naše země při své obnově měla ubírat. Pomozte nám vybrat ty nejlepší, abychom při putování za perspektivní budoucností kráčeli přímo, bez oklik, zdržení a slepých uliček.

  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
  Ukrajina vs Rusko
  01. březen 2015  

  Ukrajina, ale i EU i my, dostaneme Rusko na kolena, když budeme ekonomicky vyspělejší, když nás, naší vyspělejší ekonomiku a chtřejší mozky, Rusko bude potřebovat, když bude potřebovat naše hi-tech komponenty do raket, do zbraní, na stůl, do rukou, do výroby. Rychlý vývoj technologií k tomu dává obrovskou příležitost. Na kterou nedovedeme adekvátně zareagovat. Tímto artiklem nejsou půjčky Kellnera, nejsou to ani obří moskevská administrativní centra, řízení taxislužby, slevomaty, Karlovy Vary a pod. Zároveň je třeba se zamyslet proč v dnešním světe existuje tolik mladých kluků, kteří během měsíce pojmou válčení jako obživu, dobrodružství a X-trémní sport. Dává jim společnost životní naději, že budou mít ve 30-ti byt, auto a zajištěnou rodinu? Ne. Ani náhodou. Dává jim jen jistotu na sračkový život, pokud se jim nepodaří proniknout mezi elitu, do stínové ekonomiky, do světa zločinu a nebo získají post posluhovačů těch horních 10%. Ti co mají o co přijít, obvykle neradi válčí.

  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
  Úvodní slovo
  21. říjen 2013  

  .... Podstatné je to, že "ostrůvky pozitivních deviací" tady existují, jejich počet už ale příliš neroste. Je to pochopitelné, startovat nové aktivity v krizi je hodně obtížné. Větším problémem je ale to, že tyto ostrůvky pozitivních deviací jsou izolované. Ne že by bylo vždy prospěšné je za každou cenu propojovat, jsou z různých oborů a také cílové oblasti jsou rozdílné. Jde ale o to, že směrem ven, k zahraničním investorům, nepůsobí dostatečně masivně. Celek, tedy česká ekonomika, tak navenek vypadá, mírně řečeno, nezajímavě. A to je hlavní problém, který by naše nová strana chtěla řešit. Chceme, aby naše ekonomika získala zpět pověst, na jejíž úroveň byla před patnácti lety zvyklá. A samozřejmě ji posunout na vyšší level. Bereme jen ty firmy a aktivity, které přežijí ve zdraví rok 2020.

  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
  Konec aktuálního sdělení  Lituji, ale nenalezl jsem žádný záznam ....
   
  .:  Daruj přes PyPal  :.
  ;
  .:  N o v i n k y  :.


  AMAVET z.s. spdev@edovacesta.cz